Política de privadesa

TITULAR DEL WEB En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2022, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació, es reflecteixen les següents dades: Empresa titular d’aquest web: PUNTO HABITAT. CIF B61895645 Domicili: Carrer de la Indústria 137 08025 Barcelona, Espanya. Telèfon: 93 455 85 35 Adreça electrònica: info@puntohabitat.es OBJECTE El Responsable posa a disposició dels usuaris el present document amb el que pretén donar compliment d’allò disposat per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, i en el context del nou marc normatiu establert en virtud d’allò disposat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractamet de dades personals i a la lliure circular d’aquestes dades (en endavant, el “RGPD”) i la normativa nacional Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (en endavant, el “LOPDGDD”), així com informar a tots els usuaris del web respecte a quines són les condicions d’ús del mateix. Tota persona que accedeixi a aquest web asumeix el paper, comprometent-se a l’observància i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades., així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació. El Responsable es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparéixer en el web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent com a suficient la publicació en el lloc web del Responsable.   RESPONSABILITAT El Responsable s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de l’informació publicada en el seu web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix. ADRECES IP Els servidors del web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini fets servir per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un terminal quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor, degudament inscrit, que permetel posterior procesament de les dades amb la finalitat d’obtenir medicions únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés,… POLÍTICA D’ENLLAÇOS Des del present web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers webs. Donat que el Responsable no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus webs, aquest no asumeix cap tipus de responsabilitat respecte d’aquells continguts. En tot cas, el Responsable manifesta que procedirà a la retirada inmediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada inmediata de la redirecció al lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió. El Responsable s’eximeix de l’informació i continguts enmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent al web del Responsable. No obstant i, en compliment d’allò disposat en l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el Responsalbe posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col.laborant de forma activa en la retirada o, en el seu cas, bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. Cas que l’usuari consideri que existeix en el web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta falsificació, es prega ho notifiqui de manera inmediata a l’administrador del web. Aquest web ha estat revisat i provat per a que funcioni correctaent. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, el Responsable no descarta la possibilitat que existeixin certes errades de programació o que, davant de circumstàncies de força major, catàstrofes naturals, vagues o fets semblants, que facin impossible l’accés al web.   PROTECCIÓ DE DADES El Responsable es compromet amb el compliment d’allò disposat per la normativa vigent en matèria de protecció de dades i, en el context del nou marc normatiu establert en virtud d’allò disposat en el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abri del 2016 en relació a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, “RGPD”), i la normativa recollida a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de dsembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, “LOPDGDD”). Tantmateix, el Responsable informa que dona compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de l’Informació i el Comerç Electrònic i li demanarà el seu consentiment al tractament de les seves dades amb finalitats comercials en cada moment.   PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL El web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i tota la resta d’elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són de propietat del Responsable o, en el seu cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel.lectual i industrial. Amb independència de la finalitat per a la que fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix, en tot cas, de l’autorització escrita prèvia per part del Responsable. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del Responsable serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel.lectual o industrial de l’autor. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador que poguessin aparèixer en el web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol controvèrsia que es pogués ocasionar respecte dels mateixos. En tot cas, el Responsable compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. El Responsable autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del web, havent, en tot cas, de redirigir a la pàgina principal del web del Responsable. El Responsable reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel.lectual i industrial, no implicant la seva sola menció o aparició en el web l’existència de drets o responsabilitat alguna del Responsable sobre els mateixos, com tampoc patrocini o recomenació per la seva part. Per a totes aquelles imatges en les que el software de disseny ho permet, s’han inclòs les referències corresponents a l’autoria i llicència corresponents. Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel.lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del web, podent fer-ho per escrit o correu electrònic indicat a l’encapçalament.   SSL El Responsable ha contractat per al seu web un certificat SSL (“Secure Sockets Layer”).. Un certificat SSL permet protegir tota l’informació personal i confidencial que pugui contenir un web, amb independència de l’informació que s’estigui transmetent com, per exemple, des de qualsevol dels formularis de contacte del web fins el servidor o les dades introduïdes per a la suscripció de butlletins de notícies o accessos a les àrees protegides, etc. L’adreça del web apareixerà en color verd, activant-se el protocol “https” que permet connexions segures des d’un servidor web al navegador de l’usuari.   POLÍTICA DE PRIVACITAT PUNTO HABITAT informa els usuaris del web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients. I garanteix, en tot moment, el ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i serveis de la normativa de protecció de dades i serveis de la societat de l’informació: Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), la normativa contiguda a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de l’Informació i del Comerç Electrònic (LSSIce).   RESPONSABLE DEL TRACTAMENT Empresa titular d’aquest web: PUNTO HABITAT C.I.F.: B61895645 Domicili: Carrer de la Indústria 137 Barcelona (08025), Barcelona, España Telèfon: 93 455 85 35 Correu electrónico: info@puntohabitat.es   FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES Les dades facilitades per l’Usuari són utilitzades amb diverses finalitats que s’enumeren a continuació:
Finalitat del tractament Base jurídica per al tractament
Gestionar las consultes plantejades a través dels formularis web. Interès legítim de la Societat per atendre als requeriments d’informació a través del web. Consentiment prestat de forma expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.
Enviament de newsletters, comunicacions comerciales i promocions. Consentimiento prestat de forma expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.
Crear i gestionar el teu registre com a Usuari. Consentiment prestat de forma expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.
Per al desasenvolupament, compliment i execució del contracte de compravenda o de serveis que hagis contractat a través del nostre web. Consentiment prestat de forma expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web. Considerem que tenim un interès legítim per a realitzar les comprovacions necessàries per a detectar i prevenir possibles fraus quan realiztes una compra. Execució d’un contracte.
Realitzar la gestión comptable. Execució d’un contracte.
Complir amb les obligacions fiscals vigents. Compliment d’obligacions legals que nos siguin d’aplicació.
Gestionar les incidències i el manteniment del web. Interès legítimo de la Societat.
Confecció d’un fitxer d’Incompliment d’Obligacions dineràries. Interès legítim de prevenció del frau. (Art. 6.1.f RGPD).
PLAÇOS DE CONSERVACIÓ DE LOS DADES
Finalitat del tractament Base jurídica per al tractament
Gestionar les consultes plantejades a través del formulari de consulta Tractarem les teves dades durant el temps que sigui necessari per atendre la teva sol.licitud o petició.
Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions. Tractarem les tevess dades fins que et donis de baixa.
Crear i gestionar el teu registre com Usuari. Tractarem les teves dades durant el temps en que mantenguis la condició d’usuari registrat (és a dir, fins que decideixis donar-te de baixa).
Per al desenvolupament, compliment i execució del contracte de compravenda o de serveis que hagis contractat o a través del nostre web. Tractarem les teves dades durant el temps necessari per a gestionar la compra dels productes o serveis que hagis adquirit, incloent possibles devolucions, queixes o reclamacions associades a la compra del producto o servei en particular.
Realitzar la gestió comptable. Tractarem les teves dades durant el temps necessari per a complir els terminis legals de prescripció que li resultin d’aplicació.
Complir amb les obligacione fiscals vigents. Tractarem les teves dades durant el temps necessari per a complir els terminis legals de prescripció que li resultin d’aplicació.
Gestionar les incidències i el manteniment del web. Tractarem les teves dades durant el temps necessari per a complir els terminis legals de prescripció que li resultin d’aplicació.
Confecció d’un fitxer d’Incompliment d’Obligacions dineràries. Tractarems les teves dades durant el temps necessari per a complir els terminis legals de prescripció que li resultin d’aplicació.
  DESTINATARIS DE LES DADES Per fer compliment de les finalitats indicades en la present Política de Privacitat, és necessari que donem accés a les teves dades a terceres parts que ens donin recolzament en els serveis que oferim (Encarregats de Tractament), a saber:
  • Entitats financeres
  • Proveïdors de serveis tecnològics
  • Proveïdors i col.laboradors de serveis de logística, transport i entrega.
  • Proveïdors i col.laboradors de serveis relacionats amb màrketing i publicitat.
Els encarregats del tractament per a l’execució d’un contracte o prestació d’un servei al Responsable, seguint les seves instruccions en tot moment i assegurant els mateixos nivells de seguretat.   PROCEDÈNCIA DE LES DADES Les dades personals seran facilitades pel propi interessat de forma absolutament voluntària. L’absència en la cessió de determinades dades o preguntes que puguin formular-se en els processos de registre o en els diferents formularis electrònics que se li presentin a l’Usuari, poden provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis per a la prestació de la qual és imprescindible disposar de les dades de caràcter personal. En aquest cas, el Responsable informarà del caràcter obligatori i/o necessari de facilitat les dades personals per al funcionament del servei. El Responsable li assegura la confidencialitat de les seves dades personals i garanteix la seguretat de les mateixes, adoptant les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua o accés no autoritzat. INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI Els i les menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals sense el previ consentiment de la seva mare, pare i/o tutor legal. Els Usuaris, introduïnt les seves dades en els formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, acceptan expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre a la seva petitció per part del Responsable, essent voluntària l’inclusió de dades en la resta de camps. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veritables i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Totes les dades facilitades a través del web són necessàries per a la presentació d’un servei òptim a l’Uusuari. Cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que l’informació i serveis que el Responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats.   MESURES DE SEGURETAT De conformitat amb allò disposat en les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, el Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, les quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb les finalitats amb les que són tractades. El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD amb la finalitat de mantenir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat l’informació adequada per a que puguin exercir-los. ESCLETXES DE SEGURETAT El Responsable informarà sobre qualsevol escletxa de seguretat que afecti a la base de dades que utilitza aquest web o que afecti a qualsevol dels nostres serveis de tercers a totes i cada una de les persones, dades de les quals puguin haver estat afectades i autoritats dins de les 72 hores següents a la detecció de l’escletxa.   LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ Per a la ressolució de totes les controvèrsies o qüestions relatives al present web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanuola a la que se sotmeten expressament les parts, essent competents per a la ressolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.  

Compare listings

Compare