Bonificaciones Alqiiler IRPF 2024
Punto Habitat Inmobiliaria Barcelona

Bonificacions Lloguer IRPF 2024

Nous incentius fiscals al lloguer el 2024

Bonificacions al Lloguer  a l’IRPF del 2024: la Ley de Vivienda ha introduït una sèrie d’incentius fiscals a l’IRPF per als nous contractes d’arrendament d’habitatge habitual amb l’objectiu d’incentivar els preus assequibles davant la gran manca d’oferta de pisos en lloguer a les principals ciutats espanyoles.

Tres aspectes a destacar de manera preliminar:

  1. Aquestes bonificacions en favor dels arrendadors, que poden arribar fins el 90%, han entrat en vigor l’1 de gener del 2024, però estan condicionades a la declaració de les àrees de mercat tenionat per part de les Comunitats Autònomes. A data d’avui, cap d’elles ho ha fet fins ara, encara que Catalunya preveu que, a partir del febrer del 2024, s’apliqui la contenció de rendes als 140 municipis declarats com a zones tenisonades.
  2. El règim general es redueix del 60% al 50% per als nous contractes de lloguer de llarga durada que es signin a partir d’aquest any.
  3. Les desgravacions previstes sols poden aplicar-se als contractes d’habitatge habitual. Així, no poden acollir-se a aquests beneficis ni els lloguers de temporada ni els lloguers turístics.
Bonificaciones Alqiiler IRPF 2024

Bonificacions al Lloguer a l'IRPF 2024

La Disposició Final Segona de la Ley de Vivienda introdueix modificacions a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta, Impuesto de Sociedades, impuesto sobre la Renta de no Residentes e Impuesto sobre el Patrimonio, donant un nou redactat a l’apartat 2 de l’article 23.

De la seva lectura, se’n desprenen les següents conclusions.

El rendiment net a declarar per les rendes obtingudes pel lloguer de béns immobles destinats a habitatges serà:


nificacions al Lloguer a l'IRPF del 90%

D’un 90% si l’arrendador signa un nou contracte d’arrendament d’un habitatge ubicat en una zona tensionada sempre que aquest redueixi la renda inicial el 5%, a la que haurem de sumar l’augment per l’actualització anual de la renda.

Exemple: Marta va llogar el seu pis de Barcelona el 2020 per una renda de 1000 Euros/mes. La darrera renda del lloguer es va actualitzar fins els 1050 Euros/mes. Barcelona es declara zona tensionada el dia 13 de febrer del 2024 i l’arrendatari comunica a Marta el dia 3 de març que rescindeix anticipadament el contracte. Si la Marta lloga de nou el seu pis per 997,5 Euros/mes (1050 € – 52,5€ corresponents al 5% de rebaixa), tindrà dret a sol.licitar la deducció del 90% del rendiment net a declarar per les rendes obtingudes pel lloguer del seu pis.

Bonificacions al Lloguer en l'IRPF del 70%

D’un 70% si no es redueix el 5% de la renda però es compleixen els següents requisits:

  • Que l’arrendador llogui per primera vegada el seu habitatge, aquest es trobi en una zona tensionada i l’arrendatari tingui una edat compresa entre 18 i 35 anys. Exemple: la Marta lloga per primera vegada el seu pis a Barcelona a una parella de 29 i 30 anys. Marta podrà acollir-se a la deducció del 70% però no a la del 90% perquè aquest immoble no havia estat llogat amb anterioritat.
  • També serà d’aplicació del 70% en el supòsit que l’arrendatari sigui una Administració Pública o una entitat sense ànim de lucre que destini l’habitatge a lloguer social o allotjament de persones en situació de vulnerabilitat

Bonificacions al Lloguer en l'IRPF del 60%

La reducció serà d’un 60% en el supòsit que no es compleixin cap dels requisits anteriors i l’arrendador hagués realitzat una les rehabilitacions previstes en l’article 41.1 del Reglament que desenvolupa la Ley sobre el Impuesto sobre la Renta, és a dir, aquelles que tinguin per objecte el tractament d’estructures, façanes o cobertes sempre que el cost de la rehabilitació superi el 25% del preu d’adquisició de l’immoble i s’haguessin realitzat dins dels dos anys anteriors a la celebració del contracte d’arrendament.

Bonificacions al Lloguer en l'IRPF del 50%

En la resta de supòsits, la deducció màxima serà del 50%.

En tots els supòsits, les reduccions seran aplicables sempre i quan es compleixin els requisits assenyalats en el moment del fet impositiu

Per exemple, si la Marta lloga el seu pis a Barcelona el 2024 a un arrendatari de 35 anys, podrà aplicar una deducció del 70% del rendiment net del seu lloguer a la declaració del 2025 però, l’any següent, al tenir l’arrendatari 36 anys, ja no podrà acollir-se a aquesta; llavors, haurà de passar a la deducció del 60% en el supòsit que hagi realitzat obres de rehabilitació en els termes ja comentats o, en el seu defecte, haurà d’acollir-se a la reducció genèrica del 50%

Inmobiliaria en Barcelona desde 1995

PUNTO HABITAT Sant Joan

Més informació sobre la situació del
mercat immobiliari a Barcelona

Contacta amb nosaltres per a resoldre qualsevol dubte sobre el mercat immobiliari a Barcelona.

Si prefereixes un assessorament personalitzat, visita’ns a les nostres oficines. T’hi esperem.

OFICINA PUNTO HABITAT SANT JOAN

OFICINA PUNTO HABITAT GAUDÍ

Facebook
Twitter
LinkedIn

Otras entradas relacionadas

Reunión API Alquiler Temporal

Reunió API Lloguer Temporal

Conclusions derivades de la reunió dels API de Barcelona sobre la nova regulació del lloguer temporal Reunió API Lloguer Temporal: després de

Regulación Alquiler Temporal Barcelona

Regulació Lloguer Temporal Barcelona

Lloguer Temporal a Barcelona: Canvis Legals i Obligacions Regulació Lloguer Temporal Barcelona: Decret-llei sorpresa. Avui, 24 d’abril del 2024, el Govern de

Compare listings

Compare