Calcular la Plusvalía Municipal en Barcelona.
Punto Habitat Inmobiliaria Barcelona

Calcular la Plusvàlua Municipal a Barcelona

Càlcul de la Plusvàlua Municipal a Barcelona:
En què consisteix aquest impost?

Calcular la Plusvàlua municipal a Barcelona és un procés senzill.

A continuació, t’expliquem, pas a pas, en què consisteix aquest impost i com n’hem de fer la presentació i posterior liquidació.

La plusvàlua és un impost que graava l’increment del valor d’un bé immoble pel guany que s’obté des del moment de l’adquisició fins a la venda o la transmissió. Aquest increment de valor és gravat per l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), conegut popularment com a plusvàlua municipal, que els ajuntaments apliquen sobre les propietats urbanes.

Quan estem en procés d’heretar, donar o vendre un pis a Barcelona, ​​ens enfrontarem a diverses obligacions fiscals, i una d’elles serà la liquidació de la plusvàlua municipal.

Calcular la Plusvalía Municipal en Barcelona.

Com calcular la plusvàlua si vens el teu pis a Barcelona?

Mitjançant el Decret llei del 10 de novembre de 2021 es va aprovar la modificació sobre la regulació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Destaquem tres aspectes bàsics d’aquesta reforma:

  • Es modifica la manera com es determina la base imposable del tribut.
  • Dóna opció al contribuent perquè esculli entre dos mètodes de càlcul de la base imposable.
  • Introdueix un nou supòsit de NO subjecció a l’impost en els casos en què la transmissió no comporti un increment de valor.

Quines dades necessites per calcular la plusvàlua municipal per transmetre un pis a Barcelona?

El percentatge del valor cadastral

Podem obtenir aquesta dada al rebut de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) o a la seu online del Cadastre, exactament a l’apartat “Valor de Referència” Aquest percentatge ens aportarà el valor objectiu d’un habitatge, tenint en compte la seva ubicació i metres quadrats.

Els valors d'adquisició i transmissió de l'habitatge

  • Valor d’adquisició: és el preu pel qual es va comprar, heretar o rebre en donació la propietat.
  • Valor de transmissió: és el preu pel qual s’ha venut la propietat.

El valor cadastral del sòl en el moment de la venda, herència o donació

El valor cadastral del sòl també es troba al rebut de l’IBI o a la seu del Cadastre online. Es tracta del valor del terreny sobre el qual es va edificar l’habitatge.

Mètodes per calcular la plusvàlua: plusvàlua real o mètode objectiu

Com ja hem comentat, l’obligat tributari podrà escollir entre dos mètodes per determinar la base imposable que cal tenir en compte per obtenir la quantia de la plusvàlua.

Plusvàlua Real

En aquest cas, utilitzarem la fórmula següent:

Valor de Transmissió – Valor d’adquisició

x

Percentatge del Valor Cadastral del Terreny

=

Base Imposable

Mètode Objectiu

Per calcular quina és la base imposable amb el mètode objectiu, utilitzarem la fórmula següent:

Valor Cadastral del Terreny

x

Coeficient que determini l’Ajuntament de Barcelona

=

Base Imposable

Coeficients Plusvàlua Municipal 2024

Els coeficients tenen en compte el període de temps que transcorre des que s’adquireix l’immoble fins que es transmet.

Els coeficients per al càlcul de la Plusvàlua Municipal el 2024 són els següents:

Període de generació Coeficient
Inferior a 1 any 0,15
1 any 0,15
2 anys 0,14
3 anys 0,14
4 anys 0,16
5 anys 0,18
6 anys 0,19
7 anys 0,2
8 anys 0,19
9 anys 0,15
10 anys 0,12
11 anys 0,1
12 anys 0,09
13 anys 0,09
14 anys 0,09
15 anys 0,09
16 anys 0,1
17 anys 0,13
18 anys 0,17
19 anys 0,23
Igual o superior a 20 anys 0,4

Càlcul de la quota tributària que es merita per la liquidació de la Plusvàlua a Barcelona

Un cop haguem obtingut la base imposable, ja sigui a través del mètode objectiu o la plusvàlua real, haurem d’aplicar a la base imposable el tipus impositiu del 30%, que és el que aplica l’Ajuntament de Barcelona als immobles situats a la ciutat Comtal.

No subjecció al pagament de la Plusvàlua a Barcelona

En cas que no hi hagi un increment del valor una vegada realitzada la transmissió del pis, NO estarem subjectes a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Igualment, haurem de fer la sol·licitud i el tràmit de la NO subjecció per a que quedi acreditada davant l’Ajuntament de Barcelona.

Calcular la Plusvalía Municipal en Barcelona

Exempció al pagament de la Plusvàlua a Barcelona

Estarem exempts del pagament de la plusvàlua en cas que l’increment del valor provingui d’un bé immoble que hagi estat objecte d’execució hipotecària com a conseqüència d’una dació en pagament de l’habitatge habitual mitjançant el qual s’hagi cancel·lat el deute inherent al préstec sempre que aquest hagi estat contret amb una entitat de crèdit que realitzi l’activitat de concessió de crèdits hipotecaris de manera professional.

En aquest cas també haurem de fer la sol·licitud i el tràmit per justificar l’exempció davant l’Ajuntament de Barcelona.

Dubtes sobre el càlcul, tramitació i liquidació de la Plusvàlua a Barcelona

Calcular la Plusvàlua municipal a Barcelona és un procés senzill però si tens algun dubte sobre com has de fer algun d’aquestes passes, contacta amb nosaltres i t’assessorarem durant el procés.

PUNTO HABITAT INMOBILIARIA BARCELONA

Inmobiliaria en Barcelona desde 1995

PUNTO HABITAT Sant Joan

Més informació sobre la situació del
mercat immobiliari a Barcelona

Contacta amb nosaltres per resoldre qualsevol dubte sobre el mercat immobiliari a Barcelona.

Si prefereixes un assessorament personalitzat, acudeix a les nostres oficines: t’hi esperem.

OFICINA PUNTO HABITAT SANT JOAN

OFICINA PUNTO HABITAT GAUDÍ

Facebook
Twitter
LinkedIn

Otras entradas relacionadas

Reunión API Alquiler Temporal

Reunió API Lloguer Temporal

Conclusions derivades de la reunió dels API de Barcelona sobre la nova regulació del lloguer temporal Reunió API Lloguer Temporal: després de

Compare listings

Compare