Indice Precios Alquiler Barcelona
Punto Habitat Inmobiliaria Barcelona

Index Preus Lloguer Barcelona

Aplicació de l'Index i Zona Tensionada

Index Preus Lloguer Barcelona Zona Tensionada

Després de la publicació al BOE del Sistema estatal de referència de preus del lloguer, a partir de demà (16 de març del 2024) ja s’haurà d’aplicar un límit de preus als contractes d’arrendament que se celebrin.

Com ja s’havia anunciat, la ciutat de Barcelona i tota la seva àrea metropolitana estan incloses dins del grup de municipis en els quals es limitarà la llibertat de pactes a l’hora d’establir la renda pel lloguer d’un pis.

Però l’aplicació de l’index de preus no es limita a la Ciutat Comtal i la seva corona: seran un total de 140 municipis catalans els que es vegin afectats pel canvi legislatiu.

Fins el moment, Catalunya és l’única Comunitat Autònoma que aplicarà la regulació relativa a les zones de mercat residencial tensionat que regiran els nous contractes d’arrendament d’habitatges.

Indice Precios Alquiler Barcelona

Index Preus Lloguer Barcelona: conceptes bàsics

L’Index de Preus al Lloguer a Barcelona i la declaració de zona tensionada han donat molt que parlar en els darrers mesos.

Per entendre la seva aplicació, hem de partir de la base en què diferenciarem dos supòsits: d’una banda, habitatges amb contracte en vigor durant els darrers 5 anys i, d’altra banda, habitatges que no han estat llogats en els cinc anys anteriors a la declaració de zona tensionada.

Index de Preus Lloguer Barcelona per a habitatges que han estat llogats en els darrers cinc anys

Aclaració preliminar: els lloguers de temporada NO estan inclosos dins d’aquesta categoria pel fet que no han estat subjectes a la LAU (Llei d’Arrendaments Urbans). Si hem tingut un pis llogat a Barcelona durant els darrers cinc anys anteriors sota la modalitat d’arrendament temporal, la renda que hagi estat fixada no es tindrà en compte de cara a la nova regulació i l’habitatge serà considerat, en termes de regulació, com un que no hagi estat llogat en els darrers cinc anys.

En els nous contractes d’arrendament que tinguin per objecte habitatges a Barcelona que haguessin estat llogats durant els darrers cinc anys, la renda a solicitar serà la següent:

  • La renda pactada per al nou contracte NO podrà excedir de la quantitat que resulti de sumar-li a la renda pactada al contracte d’arrendament extingit la clàusula d’actualització anual que li correspongui.
  • No es podra establir al nou contracte repercussions que no estiguessin previstes al contracte que estava vigent durant els 5 anys anteriors. Osigui, si al contracte anterior es preveia, per exemple, que l’arrendatari es faria càrrec de les despeses comunitàries, sí podrem repercutir-les al nou arrendament. En cas contrari, no.

Supòsits en què es podrà incrementar la renda fins un 10%

La nova normativa sobre l’Index del Lloguer permet un augment de la renda del darrer contracte en un 10% en els següents casos:

  • Quan l’habitatge hagi estat objecte d’una actuació de rehabilitació que hagués finalitzat en els dos anys anteriors a la data de celebració del nou contracte d’arrendament.
  • Quan en els dos anys anteriors a la data de celebració del nou contracte d’arrendament, s’haguessin realitzat actuacions de millora de l’habitatge que suposin un estalvi d’energia primària NO renovable del 30%.
  • Quan s’hagin realitzat obres per a la millora d’accessibilitat a l’habitatge en els dos anys anteriors a la celebració del nou contracte.
  • Quan el nou contracte es signi per un període de 10 o més anys o es fixin al contracte pròrrogues en virtud de les quals l’arrendatari pugui residir a l’habitatge per aquest període de temps.

Index de Preus Lloguer Barcelona per a habitatges que NO han estat llogats en els darrers 5 anys

Als nous contractes d’arrendament que tinguin per objecte habitatges a Barcelona que NO han estat llogats durant els darrers 5 anys conforme a la LAU (per exemple, lloguers de temporada) les rendes a solicitar es veuran limitades pel preu màxim que estableixi el Sistema de índices de precios de referencia.

Per a conèixer el límit, haurem d’acudir al web del Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda i introduïr la localització de l’habitatge.

A continuació, cal omplir els camps relatius a l’habitatge: ascensor, moblat, servei de consergeria,…

Per als que feu la prova, observeu que, en funció dels ítems marcats, la renda s’anirà actualitzant cap a dalt o cap a baix.

Quan tinguem ben definits tots els paràmetres, obtindrem la renda màxima a solicitar i podrem descarregar l’informe.

A les properes entrades del nostre blog us seguirem informant sobre el desenvolupament de la normativa i sobre les primeres casuístiques que apareguin en la seva aplicació

PUNTO HABITAT | Inmobiliaria en Barcelona desde 1995

PUNTO HABITAT Sant Joan

Més informació sobre la situació del
mercat immobiliari a Barcelona

Contacta amb nosaltres per a resoldre qualsevol dubte sobre el mercat immobiliari a Barcelona.

Si prefereixes un assessorament personalitzat, acudeix a les nostes oficines: t’hi esperem.

OFICINA PUNTO HABITAT SANT JOAN

OFICINA PUNTO HABITAT GAUDÍ

Facebook
Twitter
LinkedIn

Otras entradas relacionadas

Pisos vendidos Barcelona 2023

Pisos Venuts Barcelona 2023

Pisos Venuts Barcelona 2023. Estadístiques per Districte Pisos Venuts a Barcelona el 2023 A quin districte de Barcelona es van vendre més

Compare listings

Compare