Indice Precios Alquiler Barcelona
Punto Habitat Inmobiliaria Barcelona

Index Preus Lloguer Barcelona

Aplicació de l'Index i Zona Tensionada

Index Preus Lloguer Barcelona Zona Tensionada

Després de la publicació al BOE del Sistema estatal de referència de preus del lloguer, a partir de demà (16 de març del 2024) ja s’haurà d’aplicar un límit de preus als contractes d’arrendament que se celebrin.

Com ja s’havia anunciat, la ciutat de Barcelona i tota la seva àrea metropolitana estan incloses dins del grup de municipis en els quals es limitarà la llibertat de pactes a l’hora d’establir la renda pel lloguer d’un pis.

Però l’aplicació de l’index de preus no es limita a la Ciutat Comtal i la seva corona: seran un total de 140 municipis catalans els que es vegin afectats pel canvi legislatiu.

Fins el moment, Catalunya és l’única Comunitat Autònoma que aplicarà la regulació relativa a les zones de mercat residencial tensionat que regiran els nous contractes d’arrendament d’habitatges.

Indice Precios Alquiler Barcelona

Index Preus Lloguer Barcelona: conceptes bàsics

L’Index de Preus al Lloguer a Barcelona i la declaració de zona tensionada han donat molt que parlar en els darrers mesos.

Per entendre la seva aplicació, hem de partir de la base en què diferenciarem dos supòsits: d’una banda, habitatges amb contracte en vigor durant els darrers 5 anys i, d’altra banda, habitatges que no han estat llogats en els cinc anys anteriors a la declaració de zona tensionada.

Index de Preus Lloguer Barcelona per a habitatges que han estat llogats en els darrers cinc anys

Aclaració preliminar: els lloguers de temporada NO estan inclosos dins d’aquesta categoria pel fet que no han estat subjectes a la LAU (Llei d’Arrendaments Urbans). Si hem tingut un pis llogat a Barcelona durant els darrers cinc anys anteriors sota la modalitat d’arrendament temporal, la renda que hagi estat fixada no es tindrà en compte de cara a la nova regulació i l’habitatge serà considerat, en termes de regulació, com un que no hagi estat llogat en els darrers cinc anys.

En els nous contractes d’arrendament que tinguin per objecte habitatges a Barcelona que haguessin estat llogats durant els darrers cinc anys, la renda a solicitar serà la següent:

  • La renda pactada per al nou contracte NO podrà excedir de la quantitat que resulti de sumar-li a la renda pactada al contracte d’arrendament extingit la clàusula d’actualització anual que li correspongui.
  • No es podra establir al nou contracte repercussions que no estiguessin previstes al contracte que estava vigent durant els 5 anys anteriors. Osigui, si al contracte anterior es preveia, per exemple, que l’arrendatari es faria càrrec de les despeses comunitàries, sí podrem repercutir-les al nou arrendament. En cas contrari, no.

Supòsits en què es podrà incrementar la renda fins un 10%

La nova normativa sobre l’Index del Lloguer permet un augment de la renda del darrer contracte en un 10% en els següents casos:

  • Quan l’habitatge hagi estat objecte d’una actuació de rehabilitació que hagués finalitzat en els dos anys anteriors a la data de celebració del nou contracte d’arrendament.
  • Quan en els dos anys anteriors a la data de celebració del nou contracte d’arrendament, s’haguessin realitzat actuacions de millora de l’habitatge que suposin un estalvi d’energia primària NO renovable del 30%.
  • Quan s’hagin realitzat obres per a la millora d’accessibilitat a l’habitatge en els dos anys anteriors a la celebració del nou contracte.
  • Quan el nou contracte es signi per un període de 10 o més anys o es fixin al contracte pròrrogues en virtud de les quals l’arrendatari pugui residir a l’habitatge per aquest període de temps.

Index de Preus Lloguer Barcelona per a habitatges que NO han estat llogats en els darrers 5 anys

Als nous contractes d’arrendament que tinguin per objecte habitatges a Barcelona que NO han estat llogats durant els darrers 5 anys conforme a la LAU (per exemple, lloguers de temporada) les rendes a solicitar es veuran limitades pel preu màxim que estableixi el Sistema de índices de precios de referencia.

Per a conèixer el límit, haurem d’acudir al web del Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda i introduïr la localització de l’habitatge.

A continuació, cal omplir els camps relatius a l’habitatge: ascensor, moblat, servei de consergeria,…

Per als que feu la prova, observeu que, en funció dels ítems marcats, la renda s’anirà actualitzant cap a dalt o cap a baix.

Quan tinguem ben definits tots els paràmetres, obtindrem la renda màxima a solicitar i podrem descarregar l’informe.

A les properes entrades del nostre blog us seguirem informant sobre el desenvolupament de la normativa i sobre les primeres casuístiques que apareguin en la seva aplicació

Inmobiliaria en Barcelona desde 1995

PUNTO HABITAT Sant Joan

Més informació sobre la situació del
mercat immobiliari a Barcelona

Contacta amb nosaltres per a resoldre qualsevol dubte sobre el mercat immobiliari a Barcelona.

Si prefereixes un assessorament personalitzat, acudeix a les nostes oficines: t’hi esperem.

OFICINA PUNTO HABITAT SANT JOAN

OFICINA PUNTO HABITAT GAUDÍ

Facebook
Twitter
LinkedIn

Otras entradas relacionadas

Compare listings

Compare